Beleidsplan van de Aesterse Voetbal Vereniging

Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

  

BELEIDSPLAN

 

Voetbalvereniging

 

A.V.V.

 

Terschelling- Hoorn

 

2013- 2018

 Accommodatie

 Sportpark Ouse Dôbe

 Dorpsstraat 101 A

 8896 JD Terschelling- Hoorn

 0562-448345

 www.avv-terschelling.nl

 kenmerk:A.V.V. Terschelling beleidsplan , vastgesteld op 1 januari 2013

 Beleidsplan Voetbalvereniging A.V.V. 2013- 2018

 

 

 

Inhoudsopgave

  

Voorwoord                                                                                                  2

  

1 Inleiding en opzet beleidsplan

2 Missie, visie en sterke & zwakke punten

2.1 Missie

2.2 Visie

2.3 Sterke en zwakke punten

2.4 Analyse ontwikkeling ledenbestand

3 De vereniging

3.1 Organisatie

3.2 Besturing van de vereniging

3.2.1 Statuten

3.2.2 Huishoudelijk reglement.

3.2.3 Beleidsplan

3.3 Onderdelen van de vereniging

3.3.1 Algemene Ledenvergadering

3.3.2 Hoofdbestuur

3.3.3 Jeugdbestuur

3.3.4 Technische commissie

3.3.5 Sponsor commissie

3.3.6 Activiteitencommissie

3.3.7 Algemene jeugd activiteiten

3.3.8 kampioenen bij de jeugd

3.3.9 versterken teamgeest bij de jeugd en senioren

3.4 club gebouw en kleedkamers

3.5 Wedstrijdkleding

3.6 Teamsamenstelling Senioren

3.7 Teamsamenstelling Jeugdspelers

3.7.1 Principe team indeling

3.7.2 Selectie van spelers

3.7.3 Aantal spelers per team

3.7.4 Samenstelling teams

3.7.5 Tussentijdse teamwijziging van een speler

3.7.6 Talenten

3.7.7 Eindverantwoordelijkheid teamsamenstelling

3.8 Financiële zaken

3.8.1 Inkomsten

3.8.2 Subsidies en vergoedingen

3.9 PR en Communicatie

3.9.1 De Voetbalvereniging A.V.V website                                                   3

3.9.2 Het clubblad van voetbalvereniging A.V.V.

3.9.3 Kabelkrant Terschelling

3.9.4 Officieel Voetbalvereniging A.V.V. papier met logo

3.10 Taken en verantwoordelijkheid ouder of verzorger

3.11 Waarden en normen

3.11.1 Algemeen

3.11.2 Wangedrag speler

3.11.3 Sanctie KNVB 21

3.11.4 Wangedrag niet-spelers en bezoekers 21

3.11.5 Persoonlijke verantwoordelijkheid, letsel, schade, diefstal, etc. 21

3.11.6 Enkele concrete zaken 22

3.12 Vrijwilligers

4 Strategische doelstellingen

5 Uitwerking strategische doelstellingen

5.1 Doelstelling A: Voetbaltechnisch beleidsplan

5.1.1 Visie

5.1.2 Resultaten

5.1.3 Uitgangspunten

5.2 Doelstelling B: Accommodatie

5.2.1 Visie

5.2.2 Resultaten

5.3 Doelstelling C: Financieel beleid

5.3.1 Visie

5.3.2 Resultaten

5.3.3 Uitgangspunten:

5.4 Doelstelling D: Versterken vereniging

5.4.1 Visie

5.4.2 Resultaten

6 Vervolg beleidsplan

6.1 Toelichting vervolg beleidsplan

6.2 Beheer Beleidsplan

6.3 Uitwerking AT-matrix en procesbeschrijving

7 Bijlage 1: Begrippen en termen

8 Bijlage 2: Overzicht acties beleidsplan

9 Bijlage 3: AT-matrix; activiteiten en taakverdeling

10 Bijlage 4: Pest protocol

11 Bijlage 5: Huisregels A.V.V.

 

Voorwoord                                                                          4

  

Beste leden van Voetbalvereniging A.V.V.,

Voor u ligt het 1ste integrale beleidsplan van onze vereniging.

Onze vereniging is opgericht in 1975.

Rode draad binnen dit beleidsplan is dat wij een Aester vereniging zijn en

blijven; waarbinnen een gezonde balans gecreëerd is tussen prestatie gericht en recreatief sporten met respect voor elkaar en waarbij het gezellig

vertoeven is.

Door menigeen is de afgelopen maanden hard gewerkt om

“het beleidspan 2013-2018” te schrijven.

Wij vinden het belangrijk dat we een integraal beleidsplan hebben.

Ook een kleine vereniging als de onze, met een kleine aantal voetbalteams kan niet zonder.

Heden ten dagen is het nodig een vereniging vanuit een visie en

doelstellingen vorm en inhoud te geven.

Het beleidsplan stelt de kaders waarlangs hoofd- en jeugdbestuur, samen

met ondersteunende commissies of werkgroepen en uiteraard de leden de

komende 5 jaar de vereniging verder gaat ontwikkelen. In dit kader is aan

het beleidsplan een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Wij hopen dat we

binnen de vereniging de komende jaren met z’n allen, de schouders eronder

kunnen zetten om het uitvoeringsprogramma te realiseren. Een evaluatie

in 2016 zal duidelijk maken of we hier in geslaagd zijn, of op de goed weg zijn.

Wij zijn er van overtuigd dat dit ons gezamenlijk gaat lukken.

 

                                                                              5

 

1 Inleiding en opzet beleidsplan

Voetbalvereniging A.V.V. is opgericht op in 1975, onder KNVB nummer; FVJL577.  

In 1980 is het club gebouw in eigen beheer in gebruik genomen en in 2010 hebben vele vrijwilligers een uitbreiding gerealiseerd , waarbij er een bijgebouw, keuken en bestuurskamer aan het club gebouw is toegevoegd.

Voetbalvereniging A.V.V. is een voetbalvereniging met een rijke historie en

een sterke identiteit. Met een ledenaantal dat rond de 150 ligt weet de

vereniging ook nog vele jaren na de oprichting het oorspronkelijke

karakter van een echte dorpsvereniging te behouden. Dit komt onder meer

tot uiting in het grote aantal leden/families dat al vele jaren aan de vereniging is

verbonden.

In dit eerste verenigingsbrede beleidsplan is beschreven hoe

Voetbalvereniging A.V.V. is gestructureerd, wat de missie, visie en

strategische doelstellingen van de vereniging zijn en hoe het middellange en

lange termijn beleid op een aantal deelterreinen is gedefinieerd voor de

planperiode 2013-2018.

Van daaruit zijn de doelstellingen (resultaten) voor de plan periode

geformuleerd, zie hoofdstukken 4 en 5 en in “Bijlage 3: Overzicht acties

beleidsplan” samengevat. De realisatie daarvan zal onder

verantwoordelijkheid van het Hoofd- en/of Jeugdbestuur worden verzorgd. In

de jaarvergadering zal verslag worden gedaan van de voortgang.

De vereniging streeft ernaar dit beleidsplan in 2016 te actualiseren.

Daarmee wordt het een ‘levend’ document en draagt ook dit bij aan het

versterken van de vereniging. Mede om die reden zijn vragen en

opmerkingen welkom. Juist vanuit een open communicatie, begrip voor

elkaars standpunten, maar uiteindelijk ook een gezamenlijk te bewandelen

weg, kan de vereniging verder helpen in haar ontwikkeling.

In hoofdstuk 7 zijn de begrippen en termen nader toegelicht.

In “Bijlage 3: activiteiten en taakverdeling” zijn deze op

hoofdlijnen nader uitgewerkt.

 

 

2 Missie, visie en Sterke en Zwakke punten

 

2.1 Missie

Het zowel op prestatief als recreatief niveau in teamverband aanbieden van

de voetbalsport aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van

de Aester gemeenschap , binnen een hechte verenigingsstructuur waar

plezier in het beoefenen van de voetbalsport centraal staat en normen en

waarden hoog in het vaandel staan.

 

2.2 Visie

De visie geeft weer hoe Voetbalvereniging A.V.V. zich naar haar omgeving

en naar haar leden toe wilt presenteren. Door het volgen van deze visie

wordt gewaarborgd dat de aanwezige, zo voor Voetbalvereniging A.V.V. kenmerkende, cultuur te allen tijde zal blijven bestaan.

De visie van Voetbalvereniging A.V.V. kent de volgende pijlers:

De vereniging stelt zich ten doel om alle leden en potentiële leden de

mogelijkheid te bieden het voetbalspel te spelen, dit kan zowel recreatief

als prestatie gericht.

 

                                                                                                                                             6

· Er dient binnen de gehele vereniging een sfeer van sociale saamhorigheid

aanwezig te zijn. Deze sfeer (gezelligheid) is kenmerkend voor

Voetbalvereniging A.V.V. en draagt bij aan het behoud en de uitbouw van

het ledenaantal;

· De jeugd is binnen de vereniging één van de belangrijkste pijlers. De

vereniging stelt zicht ten doel in Hoorn en omgeving een dusdanige

uitstraling te hebben dat de jeugd graag bij Voetbalvereniging A.V.V. wil

komen en blijven voetballen;

· De vereniging stelt zich tot doel om met vooral eigen opgeleide spelers zo

hoog mogelijk prestatievoetbal te bedrijven. Hier zal in geen enkel geval

een financiële vergoeding tegenover staan;

· Binnen de vereniging zal een actief vrijwilligersbeleid worden gevoerd.

· Binnen de vereniging zal een dusdanig financieel beleid worden gevoerd

dat te allen tijden sprake zal zijn van een gezonde situatie. Uitgaven en

ontvangsten vinden plaats in overeenstemming met de financiële

richtlijnen.

· De vereniging streeft naar een constructieve samenwerking met andere

Sportverenigingen of voetbalvereniging op Terschelling.

Deze samenwerking zal te allen tijden verlopen met behoud van eigen imago en identiteit.

· Het verder ontwikkelen van de vereniging tot een goed lopende organisatie

met oog voor haar maatschappelijke verantwoordelijkheden.

 

2.3 Sterke en Zwakke punten

In dit Hoofdstuk wordt ingegaan op de sterke en zwakke punten van de

Voetbalvereniging A.V.V.

Kansen en wensen:

K1 Samenwerking met andere sportverenigingen en maatschappelijke

organisaties op Terschelling.

K2 Ontwikkeling plannen met betrekking tot een eventueel

nieuw sportveld of renovatie van het huidige sportveld, met als grootste wens een extra (trainings) veld.

K3 Stimulerende maatregelen vanuit de overheid met betrekking tot

sportuitoefening.

K4 een kunstgras boardingveld op de plaats van het trainingsveld, ter grote van een pupillenveld.

K5 Extra kleedkamers

K6 JVT cursus van de KNVB naar 't eiland halen

Bedreigingen:

B1 Afname van sponsoren door financiële economische situatie en de

binding met de vereniging.

B2 De maatschappelijke ontwikkeling waarbij men zich minder verbonden

voelt c.q. genoodzaakt ziet om zich te binden aan een gemeenschap,

zoals b.v. de voetbalverenging.

B3 Het wegtrekken van de jeugd van Terschelling i.v.m. studie/werk.

 

                                                                                                                 7

 

Interne analyse:

Sterke punten:

S1 1e elftal bestaat uit eigen opgeleide spelers.

S2 Enthousiast (jeugd)bestuur.

S3 Ledenadministratie is op orde.

S4 Financiële huishouding is op orde.

S5 Accommodatie is formeel eigendom van de gemeente.

S6 De vereniging heeft een enthousiaste groep vrijwilligers.

S7 Voetbalvereniging A.V.V. heeft de uitstraling van een sociale en

gezellige vereniging.

 

Zwakke punten:

Z1 Interne communicatie naar de leden toe. Inzet van de AVV website als

communicatie middel wordt te weinig gebruikt.

Z2 Er wordt weinig gebruik gemaakt van doelstellingen. Ook wordt hier

niet op gestuurd of getoetst. Organisatie moet professioneler worden.

Z3 Te kleine accommodatie.

Z4 Het ontbreken van een verenigingsbreed integraal voetbaltechnisch

beleid.

 

2.4 Analyse ontwikkeling ledenbestand

Gelet op de beleidsplannen van de gemeente en de daaruit volgende c.q.

daarmee samenhangende demografische ontwikkeling is de volgende inschatting

gemaakt van de opbouw van het ledenbestand :

opbouw ledenbestand 2013-2014

Senioren;

Senioren heren ; 2 teams (waarvan 1 deelneemt aan de KNVB en 1 speelt in de eilander competitie)

Senioren Dames ; 1 team (speelt mee in de eilander competitie)

Junioren;

B; 1 team

C; 1 team

D; 1 team

E; 2 teams

Mini;s en F-pupillen

Totaal 8 teams

Wij gaan er vanuit dat het aantal teams de daarop volgende jaren ongeveer gelijk blijft.

  

                                                                                             8

 

3 De vereniging

In dit hoofdstuk is een huidige situatie van de vereniging beschreven en

daarmee het ‘vertrekpunt’ voor de doelstellingen in de planperiode.

 

3.1 Organisatie

De vereniging kent de volgende organisatiestructuur:

a. Naast het Hoofd- en Jeugdbestuur komen er diverse commissies voor die onder eindverantwoording van het hoofdbestuur vallen.

Deze stemmen onderling de activiteiten af.

Denk hierbij aan een sponsorcommissie, feestcommissie, technische commissie, Heerenveen commissie.

b.TOEKOMSTIG DOEL

De organisatie bestaat uit een hoofdbestuur en jeugdbestuur.

Een technische commissie is gewenst.

3.2 Besturing van de vereniging

De vereniging is ‘van de leden’ die de besturing van de vereniging hebben

opgedragen aan het bestuur van de vereniging. In dit onderdeel wordt nader

ingegaan op welke wijze het bestuur daar invulling aan geeft. De volgorde

van deze onderdelen geeft tevens de bestuurlijke hiërarchie aan.

Om de vereniging beter te laten draaien, worden de navolgende onderdelen herzien. Het kader daarvoor is in dit

beleidsplan vastgelegd.

Uitgangspunt is dat een onderdeel in één document (statuten, reglement,

beleidsplan e.d.) is vastgelegd.

3.2.1 Statuten

In de statuten van de vereniging is de basis van de vereniging vastgelegd.

Deze zijn statisch en worden zéér zelden aangepast.

Aanpassing geschiedt met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering.

3.2.2 Huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten en beschrijft

de bestuurlijke inrichting van de vereniging zoals functies, taken en rollen. In

2013 wordt dit herzien. Actualisering van het huishoudelijk reglement

geschiedt naar behoefte.

Mogelijk wordt dan een aantal onderdelen uit dit beleidsplan, te denken valt

aan dit hoofdstuk (3) daarin opgenomen.

Het Huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene Leden

Vergadering .

3.2.3 Beleidsplan

In het beleidsplan worden de veranderingen en/of aandachtspunten die de

vereniging wenst vastgelegd. Vooralsnog wordt uitgegaan van een

planperiode van 5 jaar en een herziening om de 2/3 jaar. Daarmee kan tijdig worden ingespeeld op de te verwachten veranderingen.

Het beleidsplan wordt vastgesteld door het Hoofdbestuur nadat dit ‘ter visie

en voor commentaar’ is voorgelegd aan de leden.

Van de voortgang van die veranderingen wordt verslag gedaan in de

Algemene Leden Vergadering.

 

                                                                                              9

3.3 Onderdelen van de vereniging

3.3.1 Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan

binnen de vereniging.

 

3.3.2 Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken

binnen de vereniging. Het is de taak van het Hoofdbestuur om uitvoering te

geven aan de besturing van de vereniging en wordt voor de Jeugdzaken

bijgestaan door een Jeugdbestuur.

3.3.3 Jeugdbestuur

Het Jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het op de jeugd

(tot 18 jaar) gerichte beleid. Het Jeugdbestuur is verantwoording schuldig

aan het Hoofdbestuur. Het Jeugdbestuur vergadert regelmatig.

In het hoofdbestuur neemt 1 jeugdbestuurslid plaats.

3.3.4 Technische commissie

De technische commissie heeft tot doel om te adviseren over en uitvoering te

geven aan het voetbaltechnische beleid van de vereniging. De commissie valt

onder verantwoordelijkheid van een lid van het Hoofdbestuur, waarbij dit lid

voor de Jeugdzaken wordt ondersteund door een lid van het Jeugdbestuur.

De technische commissie draagt zorg voor:

· de uitvoering van het voetbaltechnische beleid van de vereniging,

· het werven opleiden en begeleiden van trainers,

· het adviseren over het voetbaltechnische beleid alsmede over de

samenstelling van de teams en/of spelers.

De uitwerking is voorzien in 2013, zie ook punt “5.1 Doelstelling A:

Voetbaltechnisch beleidsplan”.

 

3.3.5 Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van

sponsorbeleid van de vereniging. De sponsorcommissie is verantwoording

schuldig aan het Hoofdbestuur. De penningmeester van het Hoofdbestuur

heeft nauw contact met degene die de sponsoring verzorgt en legt hierover verantwoording af bij het hoofdbestuur.

 

3.3.6 Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is actief wanneer hier rede toe is. Het is de planning om iedere 2 jaar een grote feestavond te organiseren waaraan een grote verloting verbonden is. Ook wordt er jaarlijks een “Op e Riid” georganiseerd.

3.3.7 Algemene jeugdactiviteiten

Om de onderlinge binding tussen de jeugdspelers, hun ouders, trainers én

leiders te versterken organiseert de vereniging verschillende activiteiten zoals:

·de jeugd clinic van Heerenveen; indien zij een trainingskamp op 't eiland houden

· een voetbalkamp

· deelname aan voetbaltoernooien van andere verenigingen

· het zelf organiseren van een toernooi,

 

                                                                                                                                             10

 

· het bezoeken van profwedstrijden

· jaarlijks een gezellige team afsluit activiteit per team.

Het aanbod hiervan kan per jaar verschillen omdat de vereniging hiervoor

afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers (vaak ouders van spelers)

 3.3.8 Kampioenen

Het team dat een kampioenschap behaalt in de competitie wordt beloond

met een traktatie van de vereniging om de overwinning met elkaar te vieren.

 

3.3.9 Versterking teamgeest van de Jeugd en senioren

De vereniging ondersteunt een team dat gezamenlijk iets wil ondernemen om

het ‘groeps- en voetbalgevoel’ te versterken. Als het bijdraagt aan deze

doelstellingen kan het team vóóraf aan het Jeugdbestuur of hoofdbestuur

om een financiële bijdrage vragen met als belangrijkste criteria dat het gaat om een activiteit:

waaraan in principe het hele team aan deelneemt,

welke zich vooral ‘buiten de deur’ afspeelt (dus buiten het terrein van

A.V.V.), zoals raften, mountain-biken, bezoek voetbalwedstrijd/stadion,

e.d.

3.4 Clubgebouw en kleedkamers

Het clubgebouw “De Ouse Dôbe” is hét ontmoetingspunt in de ruimste zin van het woord en is daarmee een belangrijke voorziening voor de vereniging;

gezellig samenzijn, vergaderen, festiviteiten, vrijdagavond de ‘clubavond’. Daarnaast ondersteunt het de andere activiteiten op- en rond het veld zoals , toernooien, etc.

De baromzet van de kantine, zoals die ook wel wordt genoemd, draagt bij

aan de financiële draagkracht van de vereniging.

Ivm de kleinschaligheid van A.V.V. wordt het clubgebouw/horeca niet verpacht, maar volledig gerund door vrijwilligers.

Er zijn 2 kleedkamers; 1 voor de thuisclub en 1 voor de gasten. Daarnaast is er een aparte ruimte voor de scheidsrechter.

 

3.5 Wedstrijdkleding

Het speeltenue van A.V.V. bestaat uit een zwart-geel shirt, zwarte broek en

Zwart-gele sokken en wordt door de vereniging verstrekt, al dan niet gesponsord.

Alleen door het bestuur goedgekeurde wedstrijdkleding mag worden

gedragen.

Elke speler zorg zelf voor voetbalschoenen,

en scheenbeschermers

Het dragen van scheenbeschermers is verplicht bij wedstrijden en trainingen.

De vereniging streeft ernaar om kleding via sponsoring beschikbaar te

stellen. De sponsorcommissie of het hoofdbestuur zal hier uitvoering aan geven.

 

                                                                                              11

 

3.6 Teamsamenstelling Senioren

De teams worden samengesteld door het hoofdbestuur, in samenspraak met de technische commissie / trainers.                                                                                            

3.7 Teamsamenstelling Jeugdspelers

De jeugdteams worden samengesteld door het jeugdbestuur, in samenspraak met de de jeugdtrainers.

De teams worden primair samengesteld op geboortedatum. Bij meerdere teams binnen 1 categorie wordt geselecteerd op het niveau van de spelers.

Waar nodig kan het jeugdbestuur of de technische commissie bepalen dat jeugd vervroegd doorschuift naar een hoger zeven -of elftal of met dispensatie een jaar langer in een lager elftal zeven -of elftal zal spelen. Dit afhankelijk van de fysieke gesteldheid van een speler en de leeftijd waarin competitie gespeeld wordt. Het moet wel verantwoord zijn.

 

3.7.3   Minimum aantal spelers per team 

Voor de A en B elftallen zijn minimaal 14 spelers noodzakelijk.

Voor de C en D elftallen zijn minimaal 13 spelers noodzakelijk.

Voor de D, E en F zeventallen zijn minimaal 9 spelers noodzakelijk.

 

3.7.4 Samenstelling teams

Primaire opzet

Op basis van het voorgaande worden de teams samengesteld voor de

aanvang van de competitie. Dit vindt plaats in de periode april tot juni in

verband met aanmelding bij de KNVB en is daarom formeel een voorlopige

teamsamenstelling. Tot de aanvang en het begin van de competitie kunnen

er nog aan -en afmeldingen zijn. Vanwege deze aan -en afmeldingen en mogelijke wijzigingen wordt uiterlijk op 1 oktober de definitieve teamsamenstelling vastgesteld; deze kan op 1 februari daaropvolgend worden herzien.

 

3.8 Financiële zaken

 

Inkomsten

De inkomsten van de vereniging zijn Hoofdzakelijk afkomstig uit 4 bronnen:

· sponsoring,

· subsidies,

· kantine en

· contributies met als onderscheid: senioren, junioren, pupillen en rustende

leden/donateurs.

Het genereren van inkomsten zal in de toekomst van belang zijn om de

benodigde investeringen te kunnen doen.

 

 

                                                                                            12

3.9 PR en Communicatie

De vereniging vind het van belang dat een ieder die betrokken is bij de

vereniging tijdig beschikt over duidelijke en betrouwbare informatie. De

vereniging beschik daarvoor over de volgende middelen.

 

3.9.1 De A.V.V. website

De website van de verening: www.avv-terschelling.nl met als algemeen

e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3.9.2 Het clubblad van voetbal vereniging A.V.V.

4 maal per jaar verschijnt het clubblad Ousedôbeniis met

daarin de belangrijkste onderwerpen voor dat seizoen. Hierin staan ook de informatie vanuit het bestuur, wedstrijdverslagen, belangrijke data en vrijwilligerslijsten voor de kantine diensten. De contacten van de leiders/trainers gaan per team.

 

3.9.3 Kabelkrant Terschelling

Wekelijks zorgt het (jeugd) bestuurslid communicatie dat er een publicatie

van actueel verenigingsnieuws op de kabelkrant Terschelling, Twitter en het weekblad “de Terschellinger” komt.

 

3.9.4 Officieel Voetbalvereniging A.V.V. papier met logo

Wij hanteren bij de schriftelijk communicatie officieel Voetbalvereniging

A.V.V. papier met logo.

3.10 Taken en verantwoordelijkheid ouder of verzorger

Van iedere ouder of verzorger wordt een gelijkwaardige inzet verwacht

(lees bij toerbeurt) ten opzichte van andere ouders voor het

team m.b.t:

· het rijden en het begeleiden van spelers bij uitwedstrijden,

· het wassen van de kleding,

· het arbitreren van wedstrijden,

· andere activiteiten voor het team.

· Hierover worden binnen het team afspraken gemaakt door de Teambegeleider

en de trainer.

Indien er onvoldoende vrijwilligers zijn voor de kantinedienst dan kunnen

daarvoor, eveneens bij toerbeurt, ouders worden opgeroepen.

 

3.11 Waarden en normen

 

3.11.1 Algemeen

Binnen onze vereniging speelt de cultuur en de daarbij behorende normen en

waarden een belangrijke rol. Bij de cultuur gaat het om de manier waarop we

met elkaar omgaan. Door respect te hebben voor anderen en te zorgen dat

ieder in zijn waarde blijft, wordt een klimaat geschapen waarbij alle

betrokkenen, van pupillen tot senioren en van vrijwilligers tot scheidsrechters

van de voetbalsport en hieraan gerelateerde activiteiten kunnen genieten.

 

                                                                                                                 13

 

Onze vereniging heeft binnen de Aester gemeenschap een goede reputatie: een gezellige vereniging om bij te voetballen en die geleid wordt door mensen die voorbeeldgedrag vertonen. Ouders kunnen met recht hun

kinderen onbezorgd onze accommodatie laten bezoeken.

Sponsors kunnen erop vertrouwen dat zij zich hebben verbonden met een

vereniging die normen en waarden hoog in het vaandel voert.

Het is in het belang van een ieder deze reputatie in stand te houden.

 

In de missie, punt 2.1, is ervoor gekozen om ook aandacht te besteden aan

de persoonlijke ontwikkeling van met name de Jeugdspeler ten aanzien van

zijn houding en communicatie. Hoewel van een ieder op -en rond het veld een

actieve bijdrage wordt verwacht komt wangedrag en escalaties naar

aanleiding daarvan helaas toch voor. Derhalve is het volgende beleid

daarvoor opgesteld.

 

3.11.2 Wangedrag speler

Signaalfase

De trainer (als eerste) of de teamleider spreekt de persoon (en ouder) aan op het ongewenste gedrag. Dat kan bij een berisping (aanspreken) blijven. Dit

wordt gezien als normale corrigerende sociale omgangsvorm, waarin de stijl

en ernst afhankelijk is van de situatie.

Als daartoe aanleiding is, naar ernst en omvang (vaak voorkomen) kan een

trainer en/of de teamleider overgaan tot schorsing. Dit wordt gemeld bij het Hoofd- c.q. Jeugdbestuur, het bestuur.

Beëindiging lidmaatschap

Bij meerdere bestuurlijke schorsingen heeft het bestuur het recht om het lidmaatschap van de speler op te zeggen.

 

3.11.3 Sanctie KNVB

Indien een speler een sanctie (gele- en rode kaart, boete) opgelegd krijgt

door de KNVB dan is de speler zelf verantwoordelijk voor de afhandeling

daarvan waarbij het volgende is bepaald:

1. De vereniging zal de boete aan de KNVB betalen en kan deze verhalen op

de speler.

2. De vereniging kan de speler ondersteunen bij de (juridische) behandeling

door de KNVB.

Indien een speler te vaak een directe rode kaart heeft gekregen kan dat

worden aangemerkt als wangedrag, zie punt 3.11.2, met bijbehorende

sancties tot mogelijk gevolg.

 

3.11.4 Wangedrag niet-spelers en bezoekers

Indien het gedrag van personen daartoe aanleiding geeft kunnen leden van

het Hoofd- en/of Jeugdbestuur deze de toegang tot het terrein ontzeggen,

desnoods met inschakeling van de Politie.

 

 

                                                                                                                 14

 

3.11.5 Persoonlijke verantwoordelijkheid, letsel, schade, diefstal, etc.

Een ieder is op het terrein van de vereniging zélf verantwoordelijk voor het

eigen handelen en de daaruit eventueel voortvloeiende negatieve gevolgen.

Voor de ouder geldt dit en ook voor het kind c.q. de kinderen. Derhalve

accepteert de vereniging geen aansprakelijk voor de negatieve gevolgen van

het eigen handelen.

Indien de orde(handhaving) dit vereist dient eenieder de aanwijzingen van

leden van het Hoofd- en/of Jeugdbestuur op te volgen. Indien bij activiteiten

het Hoofd- c.q. Jeugdbestuur wordt ondersteund, door bijvoorbeeld

bediening van de bar, door vrijwilligers bij activiteiten etc. dan dienen ook de

aanwijzingen van deze personen, gelijk een bestuurslid, te worden

opgevolgd.

Het niet opvolgen van aanwijzingen wordt aangemerkt als wangedrag, zie de

punten “3.11.2 Wangedrag speler” en “3.11.4 Wangedrag niet-spelers en

bezoekers”.

 

De vereniging acht het van belang de wet- en regelgeving na te leven en

derhalve te handhaven. Handhaving van het ‘Rookverbod’ en de regelgeving

van de ‘Horecawet’ (geen drank onder de 16, niet schenken bij

‘dronkenschap’) kan daarom tot specifieke aanwijzingen leiden.

De regel is dat er tijdens jeugdwedstrijden geen drank geschonken wordt.

Indien, op het terrein van de vereniging, sprake c.q. vermoeden is van letsel,

schade aan goederen van de vereniging dan wel diefstal zal vanuit de

vereniging actie te worden ondernomen om:

a. het letsel te (laten) behandelen,

b. de Politie in te schakelen als sprake is van een strafbaar feit, dan wel het

vermoeden daarvan.

c. getuigen te verzamelen c.q. te registreren,

d. medewerking te verlenen teneinde negatieve gevolgen te beperken,

vervolgschade en/of verder leed te voorkomen.

3.11.6 Enkele concrete zaken

· Afspraak = afspraak.

· We hebben respect voor elkaar zowel binnen als buiten de vereniging,

zowel in de persoon als voor spullen van een ander.

· We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en taalgebruik.

· We staan open voor kritiek waar we van kunnen leren.

· Het werk van vrijwilligers wordt gewaardeerd.

· Overmatig drankgebruik alsmede drugsgebruik wordt niet getolereerd.

 

3.12 Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Voor tal van aangelegenheden en

activiteiten vormen zij een belangrijke factor bij het welslagen van

verenigingsactiviteiten. Vrijwilligers verdienen dan ook de nodige aandacht

en waardering van alle geledingen binnen de vereniging. Zij blijven hierdoor

gemotiveerd en zullen verbonden blijven aan onze vereniging.

Daarnaast is het van belang zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht het

vrijwilligerskorps op een aanvaardbaar niveau te handhaven.

De vereniging kan alleen maar succesvol zijn als eenieder zijn steentje

bijdraagt volgens afspraken zoals die binnen de vereniging worden gemaakt.

 

 

                                                                                                                 15

 

Vrijwilligerswerk vindt weliswaar op vrijwillige basis plaats, maar wel binnen

de kaders en richtlijnen van de vereniging. De vereniging zet zich in om de

vrijwilligers maximaal te ondersteunen.

4 Strategische doelstellingen

In dit hoofdstuk zijn de strategische doelstellingen (speerpunten) opgenomen

voor de planperiode waarmee de vereniging zich wil verbeteren en/of

onderscheiden.

A. Het ontwikkelen van een verenigingsbreed voetbaltechnische beleid

met als resultaatvoorstelling:

· Het ontwikkelen van het 1e elftal tot een stabiel elftal, als voorbeeld van de jeugd.

· Het 2e elftal speelt mee in de eilander competitie;

· Alle jeugdselecties(A t/m D) spelen minimaal in de 2e of 3e klasse;

B.Het voorzien in adequate accommodatie voor de (voetballende)

leden.

met als resultaatvoorstelling:

· Het uitbreiden en moderniseren van de huidige accommodatie de “Ouse Dôbe”           te Hoorn. (met als grootste wens een kunstgras boardingveld en extra kleedruimtes.

C. Het behouden en bestendigen de gezonde financiële positie

met als resultaatvoorstelling:

· Het ontwikkelen van financiële kaders en uitgangspunten voor de langere

termijn.

D.Het versterken van de vereniging

met als resultaatvoorstelling:

· Het professionaliseren van de vereniging.

· Het vergroten van het verenigingsgevoel om daarmee de spelers te

binden en de vrijwilligers te enthousiasmeren.

· Een belangrijke factor in de Aester gemeenschap zijn (worden),

waardoor de gemeenschappelijke problemen en belangen beter op

elkaar afgestemd kunnen worden.

 

5 Uitwerking strategische doelstellingen

In dit hoofdstuk zijn de strategische doelstellingen nader uitgewerkt.

 

5.1 Doelstelling A: Voetbaltechnisch beleidsplan

 

5.1.1 Visie

Om op sportief gebied de doelstelling te halen, te behouden en te verbeteren

is de ontwikkeling van een verenigingsbreed voetbaltechnische beleid

noodzakelijk. De realisatie van het technische beleid is een kwestie van lange

adem en zal meerdere jaren in beslag nemen.

Het technisch beleid geeft aan hoe Voetbalvereniging A.V.V. op

voetbaltechnisch gebied alles wil regelen en uitvoeren. Dit betekent

natuurlijk niet dat alles wat er op heden gedaan is fout was en dat het nu

allemaal anders gaat. Daarom wordt er vanuit de huidige werkwijze en

afspraken gekeken naar de toekomst; hoe een en ander kan worden

verbeterd.

 

                                                                                                                 16

 

De uitvoering van het technisch beleid zal worden ondergebracht bij een nog

op te richten “Technische Commissie” van de vereniging.

 

5.1.2 Resultaten

A1. Het verbeteren van de voetbaltechnische organisatie door het instellen

van een “Technische Commissie” met vakbekwame leden; het

aanstellen van een technisch coördinator en het borgen van technisch

voetbalbeleid binnen Hoofd- en Jeugdbestuur;

A2. Het in 2013 vaststellen van een meerjarig technisch beleidsplan (2013-

2015);

A3. Het zorgen voor een goede horizontale en verticale doorstroming van

voetbaltalent op alle niveaus, zodat ook talent behouden blijft voor de

vereniging;

A4. Zorgen dat door een goed voetbaltechnisch beleid zowel de prestatief

als recreatief ingestelde speler zich thuis voelt bij de vereniging, zie

strategische doelstelling 4.

A5. Het prestatie gericht voetbal wordt bereikt door instroom vanuit de eigen A.V.V. jeugd en werving van overig Terschellinger talent.

A6. Het werven en faciliteren van de trainers en verenigingsscheidsrechters

door het verzorgen van opleidingen, voorlichting, bijeenkomsten,

coaching e.d.

A7. Aanstellen van gediplomeerde trainers met als doel om per team

indien mogelijk over een gediplomeerde trainer te kunnen beschikken.

Hiervoor dient gekeken te worden of er op het eiland weer een JVT cursus (KNVB) georganiseerd kan worden.

A8. Aanstellen van gediplomeerde verenigingsscheidsrechters met als doel

om per team in ieder geval over een gediplomeerde scheidsrechter te

kunnen beschikken, te beginnen met de selectieteams. Voor de E- en

F-jeugd, waar veelal de ouders/trainers fluiten, zullen ouders hierin

begeleid worden.

5.1.3 Uitgangspunten

· Voor de organisatorische opzet wordt verwezen naar hoofdstuk “3 De

vereniging”.

· Het vasthouden aan de visie van de KNVB voor de ontwikkeling van de

jeugdspelers.

· Het doorstromen van onze A-jeugd naar de senioren wordt actief

gestimuleerd. Een prestatiegerichte speler dient zich in principe voor het

hoogst spelend team beschikbaar te stellen. Hierbij geldt AVV 1 als

hoogst spelend team.

· Prestatieve seniorenteams kunnen gebruik maken van jeugdspelers.

Jeugdspelers die daarvoor in aanmerking komen zijn veelal “laatstejaars”

A - spelers. Voor spelers met uitzonderlijke kwaliteiten wordt een

uitzondering gemaakt. Roofbouw op jeugdspelers wordt voorkomen.

· Bij gebruik van jeugdspelers voor de seniorenteams vindt overleg plaats

tussen trainer / leider van dat jeugdteam, de jeugdcoördinator en de

ouder(s) van de jeugdspeler indien deze nog geen 18 jaar is.

· Voor keepers is er regelmatig een keeperstrainer.

· Trainers worden geselecteerd ten behoeve van de opleidings- en

teamdoelstellingen.

                                                                                              17

5.2 Doelstelling B: Accommodatie 

5.2.1 Visie

De vereniging richt zich primair op een “leefbare” accommodatie op de huidige locatie aan de rand van Hoorn.

Dat betekent dat er voor het onderhoud een nauwe samenwerking met de gemeente noodzakelijk blijft en dat we afhankelijk zijn van onze leden die onze club een warm hart toedragen.

Wens

· Een sportpark met minimaal 2 velden, waarvan 1 wedstrijdveld, en één kunstgras boardingveld (tenminste één met verlichting).

· 4 kleedkamers en 1 kleedkamers voor scheidsrechters;

· Bergruimte voor materialen, gereedschappen en machines.

· Een fietsenstalling

 

5.2.2 resultaten

B1. Zorgen voor een goede organisatie voor beheer en onderhoud

waarbij dit zo veel als mogelijk gedaan kan worden door eigen leden.

B2. Opzetten van een beheerplan voor de vereniging in 2013.

B3. Leveren van alleen de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voor

het bestaande park. Investeringen in het huidige sportpark worden

gedaan op basis van ad hoc benodigdheden.

 

5.3 Doelstelling C: Financieel beleid

5.3.1 Visie

Voetbalvereniging A.V.V. streeft een solide financieel beleid na, dat erop

gericht is om de financiële stabiliteit en continuïteit van de vereniging op

lange termijn te waarborgen.

Dit houdt in het zorgen voor een gezond financieel perspectief voor de

vereniging voor korte ( 1 jaar) en lange termijn (5 jaar) middels het

opstellen van een meerjaren begrotingen en het opstellen van een planning

en controlcyclus vanaf 2013.

Om dit te bewaken zijn de volgende kaders ten aanzien van het financiële

beleid gesteld:

 

5.3.2 Resultaten

 

C1. Het opstellen van een meerjarenbegroting in 2013.

C2. Het opstellen van een financieel meerjarenbeleid in 2011 op basis van

de meerjaren begrotingen (C2).

C3. Het onderbrengen van de kledingsponsors bij de sponsorcommissie

C4. Het binden van sponsors om deze zo lang mogelijk aan de vereniging te

binden.

 

5.3.3 Uitgangspunten:

· Het eigen vermogen dient te allen tijde positief te zijn;

· De kasstroom dient positief te zijn;

 

                                                                                 18

6 Vervolg beleidsplan

Beschrijving van de vervolgactiviteiten na vaststelling van dit beleidsplan.

6.1 Toelichting vervolg beleidsplan

In hoofdstuk 5 zijn de strategische doelen en resultaten geformuleerd.

Daarnaast zijn er nog een aantal bestuurlijke en praktische onderdelen die

samenhangen met dit beleidsplan en derhalve concreet zijn benoemd.

6.2 Beheer Beleidsplan

Het beheer van het beleidplan (actualiseren) alsmede het bewaken van de

voortgang van de acties is ondergebracht bij de Secretaris.

 

                                                                                                                 19

10 Bijlage 4: Pest protocol van A.V.V.                                     

De belangrijkste regel van het pesten luidt:

Word je gepest, praat er thuis en bij onze vereniging over.

Je mag het niet geheim houden!

 

De gouden regels van het pestprotocol voor de (jeugd)leden zijn :

1. Je beoordeelt andere kinderen niet op hun uiterlijk.

2. Je sluit een ander kind niet buiten van activiteiten.

3. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander kind.

4. Je scheldt een kind niet uit en je verzint geen bijnamen.

5. Je lacht een ander kind niet uit.

6. Je roddelt niet over andere kinderen.

7. Je laat elkaar met rust en bemoeit je niet te veel met andere teamgenoten.

8. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn.

9. Je accepteert een ander kind zoals hij of zij is.

10. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen.

11. Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst zelf uit. Lukt dat niet, dan meld je dat bij de trainer/leider.

12. Als je vindt dat jijzelf of een ander kind in het team gepest wordt, dan vertel je dat aan de trainer/leider. Dat is dan geen klikken!!!

13. Nieuwkomers binnen het team worden goed ontvangen en opgevangen in de groep.

14. Deze regels gelden binnen het sportpark Ouse Dôbe, maar ook daarbuiten.

15. Let op je taalgebruik.

In elke team wordt door de spelers en de trainer/leiders de teamregels vastgesteld.